小鹤音形-小字字根

a (āo)

b (bǎi) (bái) () (bo) () (biàn) () () (běn) () (bǐng) (bàn) (bàn)

c (cùn) (cái) (cōng) ()

d () (dīng) (dāo) (dǎi) (diāo) (dōng) (dān) (diàn) ()

e (èr) (ěr) (ér) (ér)

f (fēi) (fāng) (fēi) () (fán) () () () (fēng)

g 广(guǎng) (gōng) () (gōng) (guā) (gàn) () (gān) (gài) (guǒ) (gèng) (jué)

i (chuān) (chǎng) (chē) (cháng) (chā) (chǐ) (chǒu) (chén) (chéng) (chuí) (chì) (chuàn) (chǎn) (chū)

j (jīn) () (jiǔ) (jīn) (jiǔ) () () (jǐng) () (jiá) (jiǎ) (jiù) (jiǔ) (jiān) (jiǎn) ()

k (kǒu) (kāi) (kuī)

l (le) () () (lái) (liáng) (liǎng) () () (lěi) (luǎn) ()

m () (máo) () (mén) () (mǐn) () (miè) () (mín) (me) (miàn)

n 廿(niàn) () (niú) (niǎo) (nǎi) (nèi) (nóng) (nián)

p (piàn) (píng) (pán)

q () (qiān) (quǎn) (qiū) () (qiě) () (qi)

r (rén) () (rǎn) (rén) (rèn)

s (sān) () ()

t () (tiān) (tài) (tún)

h () () () () (huǒ)

u (shí) (shī) (shì) (shǒu) (shēn) (shuǐ) (shàng) (shǎo) (shù) (shī) (shēng) (shì) (shēn) (shǐ) (shēng) (shì) (shū) (shù) (sháo) (shù) (shǐ) (shì) (shǐ)

v (zhǐ) (zhǎo) (zhǔ) (zhōu) (zhī) (zhèng) (zhàng) (zhōng) (zhuān) (zhū) (zhōu) (zhòng) (zhà)

w (wáng) () () () (wàn) () (wáng) (wèi) () (wéi) () (wéi) () () (wán)

x (xiǎo) 西() (xīn) (xuè) (xià) () (xiāng) (qu) ()

y (yòu) (yǒu) () () () () (wāi) () () () (yǒng) (yóu) () () (yóu) (yāng) () (yán) (yòng) (yāo) () () (yǐn) () () () () () ()

z (zài) () ()

纠个错:

(guài)

在这里又学到一个 HTML 元素 <ruby> :hugs:

<ruby>
夬 <rp>(</rp><rt>guài</rt><rp>)</rp>
</ruby>

我翻了「汉典」和电子版新华字典上现在也只有 guài 这个读音

https://www.zdic.net/hans/夬

多音字,两个音。
毕竟是用Word生成的拼音

的确,主流的词典是只有一个音。
然而,如果你不介意看下这些说法。

https://zhidao.baidu.com/question/1929430336868569347.html